کتاب بالا ،کتاب سیرتا پیاز (ریاضی )است.نمونه سوالات تیزهوشان ریاضی سیر تا پیاز در ادامه ی مطلب موجود هست و شما می توانید با تمرین از روی این نمونه سوالات در امتحانات موفق باشید.

سیر تا پیاز یکی از بهترین کتاب های کار ریاضی است و من خودم از این کتاب استفاده می کنم  و بعد در اختیار شما    می گذارم.


سوالات

1-کدام رابطه درست است؟

الف)7-<6-                   ب)14-<15-                   ج)1+<0                   د)3-<3+        

2-شماره های مشترک بین 12 و 16 چند تا هستند؟

الف)4                   ب)3                   ج)2                   د)5

3-مجموع دومین ،چهارمین و ششمین عدد اول برابر است با :

الف )22                   ب)23                   ج)18                   د)14

4-مجموع اولین و چهارمین عدد دو رقمی اول برابر است با :

الف )30                   ب)32                   ج)9                   د)28

5-اگر مساحت جانبی یک مکعب رو 9 برابر کنیم،حجم ان چند برابر می شود؟

الف)3                   ب)9                    ج)27                   د)81

6-اگر طول و عرض یک مکعب مستطیل را دو برابر و ارتفاع آن را 3 برابر کنیم ،مساحت جانبی آن چند برابر است؟

الف)2                    ب)3                   ج)4                   د)6

 7-حجم مکعبی 64000 لیتر می باشد .حجم کل آن چند متر مربع است ؟

الف)64                   ب)96                   ج)36                   د)12

8-منشوری با قاعده ی 8 ضلع ،به ترتیب دارای چند یال و چند رأس است؟

الف)24 و 16                   ب)16 و 24                   ج)16 و 16                   د)24 و 24