کتاب بالا کتاب سیر تا پیاز ریاضی پایه ی هفتم است و نمونه سوالات مربوط به این کتاب است .نمونه سوالات به همراه پاسخ بوده است.

سیر تا پیاز یکی از بهترین کتاب های کار ریاضی است و من خودم از این کتاب استفاده می کنم  و بعد در اختیار شما  می گذارم.این کتاب از نمونه سوالات امتحانی و تیزهوشان و ... است به همراه پاسخ

پاسخنامه در انتهای صفحه است.


سوالات

1-بزرگترین عضو مجموعه ی {6-،8-،7-،9-}کدام است ؟

الف)9-                       ب)8-                       ج)7-                       د)6-

2- کدامیک از اعداد زیر کوچکتر است؟

الف)78-                       ب)92-                     ج)87-                      د)29-

3-نصف ثلث قرینه ی (54-)برابر است با :

الف)9+                    ب)9-                     خ)18+                       د)18-

4)چاهای خالی را پر کنید.

الف)قرینه ی قرینه ی هر عدد صحیح برابر با ................ است.

ب)کوچک ترین عدد سه رقمی منفی ،..................... است.

ج)بزرگترین عدد منفی چهار رقمی،....................... است.

د)حاصل ضربدو عدد هم علامت،عددی ...................... است.

 


پاسخنامه

1-بزرگترین عضو مجموعه ی {6-،8-،7-،9-}کدام است ؟  د)6-


2- کدامیک از اعداد زیر کوچکتر است؟    ب)92-

 

3-نصف ثلث قرینه ی (54-)برابر است با :   الف)9+

 

4)چاهای خالی را پر کنید.

الف)قرینه ی قرینه ی هر عدد صحیح برابر با خودش  است.

ب)کوچک ترین عدد سه رقمی منفی ،999- است.

ج)بزرگترین عدد منفی چهار رقمی،.1000 است.

د)حاصل ضربدو عدد هم علامت،عددی مثبت  است.