این کتاب کتاب علوم اندیشه ی چهارم دبستان میباشد.

سوالات زیر مربوط  به این کتاب است و این سوالات تستی و تشریحی است .

پاسخنامه در انتهای صفحه است.


سوالات

1-کوچکترین واحد ساختمان بدن موجودات زنده کدام است؟

الف) پوست              ب)گوشت                  ج)استخوان                     د)سلول

2-وظیفه ی سلول ماهیچه چیست؟

3-پوششی که سلول را در بر گرفته است چه نام دارد.

4-کار رشد و تقسیم شدن سلول ها تا چه زمانی ادامه دارد؟

5-چه قطب هایی در اهن ربا هم دیگر را جذب می کنند؟

الف)شمال و جنوب              ب)شمال و شمال                ج) جنوب و جنوب              د) در همه ی موارد


پاسخنامه

1-کوچک ترین واحد ساختمانی بدن موجودات زنده کدام است؟ د)

2-وظیفه ی سلول ماهیچه چیست؟  حرکت

3-پوششی که سلول را در بر گرفته است چه نام دارد. پوسته

4-کار رشد و تقسیم شدن سلول ها تا چه زمانی ادامه دارد؟ تا اخر عمر

5-چه قطب هایی در اهن ربا هم دیگر را جذب می کنند؟ الف)