کتاب بالای کتاب دلفین است که درباره ی آزمون های ریاضی ششم دبستان است. این کتاب دارای سوالات تیزهوشان و پاسخ های غیر تشریحی می باشد که شما می توانید بعضی از این نمونه سوال ها را در این وبلاگ مشاهده کنید.

درس ریاضی یکی از درس های مهم دوران تحصیلی است . شما با اموختن کامل ان ،روش درست اندیشیدن را برای حل مسائل فرا می گیرید و با محاسبه های عددی مورد نیاز در سایر دروس و محیط پیرامونی اشنا می شوید.

نمونه سوالات ریاضی که در انتهای صفحه است به شما کمک می کند تا در امتحانات نوبت اول و نوبت دوم موفق باشید.سوالات به همراه پاسخ است و همین باعث پیشرفت شما می شود

 

قبولی در دست ماست.

پاسخنامه در انتهای صفحه است


سوالات:

1- کدام کسر از همه کوچک تر است؟

الف) یازده دوازدهم             ب) بیست و پنج بیست و ششم             ج) چهارده پانزدهم             د) نوزده بیستم

2- مساحت دایره ای به شعاع 1/5 سانتی متر ، چند سانتی متر مربع می شود؟

الف) 4/71              ب) 9/42               ج) 7/065              د) 2/35

3- در یک تقسیم ، مقسوم علیه 24 و باقی مانده 19 است. اگر بخواهیم به مقسوم 23 تا اضافه کنیم ، باقی مانده چند می شود؟

الف) 18              ب) 17               ج) 16              د) 15

4- خارج قسمت تقسیمی 41 و باقی مانده آن 27 می باشد. اگر مقسوم 1339 شود ، مقسوم علیه کدام است؟

الف) 48             ب) 49               ج) 32              د) 33

5- خارج قسمت تقسیم عدد 20304 بر 7 چند است؟

الف) 290               ب) 2900              ج) 2904              د) 2901

6-مساحت دایره ای به شعاع 12 سانتی متر با مساحت مثلثی به قاعده ی 75/36 سانتی متر برابر است. ارتفاع مثلث کدام است؟

الف)18              ب)12               ج)24               د)6

7-اگر ضلع مربعی را 10 برابر کنیم،نسبت مساحت جدید به مساحت اولیه چند می شود؟

الف)10              ب)100               ج)50              د)0/1

8-تعداد قطر های یک شکل 7 برابر تعداد اضلاع آن است.این شکل چند ضلعی است؟

الف)12              ب)15              ج)17             د)18

9-با 1000 مکعب کوچک یک مکعب بزرگ ساخته ایم. کل سطوح آن رارنگ می زنیم.تعداد مکعب هایی که اصلا رنگ نشده است ، کدام گزینه است؟

الف)729              ب)512               ج)488                د)271

10-حجم هرمی به قاعده ی یک لوزی 1500 سانتی متر مکعب است. اگر قطر کوچک لوزی  15 سانتی متر و ارتفاع هرم 30 سانتی متر باشد ، قطر بزرگ لوزی کدام است؟

الف) 18              ب)20              ج) 25              د) 6

11-نسبت 6/94 به  17/35  برابر است با نسبت 8 به ...............

الف) 12              ب) 16              ج) 18              د)20

12-محیط مستطیلی به طول  12/8 با محیط مربعی به ضلع  8/4  سانتی متر است ، عرض مستطیل کدام است؟

الف)4 سانتی متر              ب)2 سانتی متر              ج) 8 سانتی متر              د) 4/8 سانتی متر

13-زاویه ی A متمم زاویه ی B و زاویه ی B مکمل زاویه C است.کدام رابطه درست است؟

الف)90=A - B              ب)90-A=C              ج)90 =A+C             د)A=180-C

14-عرض مستطیلی دو سوم طول ان است.اگر محیط این مستطیل 250 سانتی متر باشد، مساحت ان چند دسی متر مربع است؟

الف)1250              ب) 12/5              ج)3750              د)37/5

 


پاسخنامه:

1- کدام کسر از همه کوچک تر است؟     الف) یازده دوازدهم

 

2- مساحت دایره ای به شعاع 1/5 سانتی متر ، چند سانتی متر مربع می شود؟     ب)9/42

 

3- در یک تقسیم ، مقسوم علیه 24 و باقی مانده 19 است. اگر بخواهیم به مقسوم 23تا اضافه کنیم ، باقی مانده چند می شود؟ الف)18


4- خارج قسمت تقسیمی 41 و باقی مانده آن 27 می باشد. اگر مقسوم 1339 شود ، مقسوم علیه کدام است؟     ج)32


5- خارج قسمت تقسیم عدد 20304 بر 7 چند است؟     ب)2900

 

6-مساحت دایره ای به شعاع 12 سانتی متر با مساحت مثلثی به قاعده ی 75/36 سانتی متر برابر است. ارتفاع مثلث کدام است؟   ب)12

 

7-اگر ضلع مربعی را 10 برابر کنیم،نسبت مساحت جدید به مساحت اولیه چند می شود؟ ب)100

 

 8-تعداد قطر های یک شکل 7 برابر تعداد اضلاع آن است.این شکل چند ضلعی است؟  ج)17

 

9-با 1000 مکعب کوچک یک مکعب بزرگ ساخته ایم. کل سطوح آن رارنگ می زنیم.تعداد مکعب هایی که اصلا رنگ نشده است ، کدام گزینه است؟      ب)512

 

10-حجم هرمی به قاعده ی یک لوزی 1500 سانتی متر مکعب است. اگر قطر کوچک لوزی  15 سانتی متر و ارتفاع هرم 30 سانتی متر باشد ، قطر بزرگ لوزی کدام است؟    ب)20

 

11-نسبت 6/94 به  17/35  برابر است با نسبت 8 به      د) 20

 

12-محیط مستطیلی به طول  12/8 با محیط مربعی به ضلع  8/4  سانتی متر است ، عرض مستطیل کدام است؟      الف)4 سانتی متر

 

13-زاویه ی A متمم زاویه ی B و زاویه ی B مکمل زاویه C است.کدام رابطه درست است؟     ب)90-A=C

 

14-عرض مستطیلی دو سوم طول ان است.اگر محیط این مستطیل 250 سانتی متر باشد، مساحت ان چند دسی متر مربع است؟  د)37/5