مطالب کدام پایه های تحصیلی مفید نبوده؟برای بهبود ضعف دلیل را نظر دهید.
(6.666%) 14
اول و دوم
(6.190%) 13
سوم و چهارم
(4.285%) 9
پنجم
(34.28%) 72
ششم
(24.76%) 52
هفتم
(12.85%) 27
هشتم
(6.190%) 13
نهم
(4.761%) 10
دهم

تعداد شرکت کنندگان : 210