مطالب کدام پایه های تحصیلی مفید نبوده؟برای بهبود ضعف دلیل را نظر دهید.
(6.550%) 15
اول و دوم
(6.986%) 16
سوم و چهارم
(4.366%) 10
پنجم
(34.06%) 78
ششم
(25.32%) 58
هفتم
(12.22%) 28
هشتم
(6.113%) 14
نهم
(4.366%) 10
دهم

تعداد شرکت کنندگان : 229