مطالب کدام پایه های تحصیلی مفید نبوده؟برای بهبود ضعف دلیل را نظر دهید.
(6.451%) 20
اول و دوم
(7.096%) 22
سوم و چهارم
(4.516%) 14
پنجم
(30.32%) 94
ششم
(29.03%) 90
هفتم
(13.54%) 42
هشتم
(5.483%) 17
نهم
(3.548%) 11
دهم

تعداد شرکت کنندگان : 310