مطالب کدام پایه های تحصیلی مفید نبوده؟برای بهبود ضعف دلیل را نظر دهید.
(7.027%) 13
اول و دوم
(5.945%) 11
سوم و چهارم
(4.324%) 8
پنجم
(34.05%) 63
ششم
(26.48%) 49
هفتم
(12.97%) 24
هشتم
(4.324%) 8
نهم
(4.864%) 9
دهم

تعداد شرکت کنندگان : 185