مطالب کدام پایه های تحصیلی مفید نبوده؟برای بهبود ضعف دلیل را نظر دهید.
(6.547%) 11
اول و دوم
(5.357%) 9
سوم و چهارم
(4.166%) 7
پنجم
(35.71%) 60
ششم
(26.19%) 44
هفتم
(13.09%) 22
هشتم
(4.166%) 7
نهم
(4.761%) 8
دهم

تعداد شرکت کنندگان : 168