مطالب کدام پایه های تحصیلی مفید نبوده؟برای بهبود ضعف دلیل را نظر دهید.
(6.451%) 10
اول و دوم
(5.806%) 9
سوم و چهارم
(3.870%) 6
پنجم
(36.12%) 56
ششم
(25.80%) 40
هفتم
(12.90%) 20
هشتم
(4.516%) 7
نهم
(4.516%) 7
دهم

تعداد شرکت کنندگان : 155