مطالب کدام پایه های تحصیلی مفید نبوده؟برای بهبود ضعف دلیل را نظر دهید.
(6.040%) 9
اول و دوم
(6.040%) 9
سوم و چهارم
(4.026%) 6
پنجم
(36.24%) 54
ششم
(26.84%) 40
هفتم
(12.08%) 18
هشتم
(4.026%) 6
نهم
(4.697%) 7
دهم

تعداد شرکت کنندگان : 149