مطالب کدام پایه های تحصیلی مفید نبوده؟برای بهبود ضعف دلیل را نظر دهید.
(5.436%) 33
اول و دوم
(6.260%) 38
سوم و چهارم
(5.601%) 34
پنجم
(28.66%) 174
ششم
(34.10%) 207
هفتم
(11.86%) 72
هشتم
(5.107%) 31
نهم
(2.965%) 18
دهم

تعداد شرکت کنندگان : 607